Om Christer Peterson

Om Christer Peterson

Professor emeritus i Företagsekonomi vid Handelshögskolan (HHU), Umeå universitet. F.d. professor i Trämarknader vid Luleå tekniska universitet (LTU), campus Skellefteå

Av mitt CV framgår att jag varit anställd 20 år inom den akademiska världen. Jag har undervisat på alla nivåer inom disciplinerna Finansiering/Redovisning och Entreprenörskap. Professuren i Trämarknader vid LTU var inget ”marketing ämne” utan avsåg forskning och undervisning av Träcivilingenjörer och Trämasters, om den trämekaniska industrins utveckling och rörde frågor som exempelvis: skogens olika värdekedjor, international konkurrenskraft, strukturomvandling, innovationssystem och klusterbildningar. Det framgår vidare att jag haft olika uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnder och sakkunnig vid tjänstetillsättningar.

Mina 20 år inom universitetsvärlden matchas faktiskt av hela 21,5 års arbete och erfarenheter från näringsliv och organisationer. På LM Ericsson var jag först anställd i en direktionsstab; därefter blev jag ansvarig för ekonomi, administration och personal på affärsområdet Datakommunikation. På Sparbanken Norrland var jag ansvarig för kreditanalyser och utvecklade bl. a. ett företagsanalyssystem och en ratingmodell som blev standard i hela Sparbanken Sverige och därefter Swedbank. Det förde med sig att jag (från 1987) har besökt åtskilliga av bankens lokal- och regionkontor och där undervisat i ”Banking”. Det förde i sin tur med sig att jag engagerades i SIDA-utbildningar i Stockholm och utomlands.

Av mitt CV framgår vidare att jag haft olika utredningsuppdrag, exempelvis utvärderingar av projekt och företagsvärderingar. Jag har varit ledamot i olika styrelser: exempelvis ordförande i ett sågverk i Västerbottens inland och ledamot i avknoppningsföretag på universitetscampus, men också i ideella organisationer. Jag har skrivit artiklar i facktidskrifter, intervjuats i tidningar och TV, och medverkat i olika paneldebatter.

Kommentarer

Lämna ett svar